Reglement for deltakere ved KSS

Generelt

Alle deltakere har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring.

Deltakere ved Kongsgård skolesenter (KSS)

 • Medvirker til å skape et godt arbeidsmiljø. Viser hensyn og respekt for andre.
 • Kjenner til målene i læreplanen slik at det er mulig å se egne prestasjoner og egen utvikling i forhold til disse.
 • Samtaler med (kontakt)lærer hvis de ikke er fornøyd med skoletilbudet.
 • Plikter å arbeide aktivt for å nå opplæringens mål.
 • Møter til avtalt tid og er godt forberedt til opplæringen. Hjemmearbeid leveres til avtalt tid.
 • Retter seg etter senterets IKT-reglement.
 • Har ikke med seg, bruker eller er påvirket av rusmidler på senteret eller arrangementer ved senteret.
 • Bruker/utøver ingen form for vold eller trusler.
 • Bruker bare mobiltelefonen i opplæringssituasjonen dersom skolen har gitt tillatelse til det
  (jf. del II punkt f i kommunalt ordensreglement).
 • Plikter å delta på turer, bedriftsbesøk, prosjektarbeid og liknende.
 • Fusker ikke i skolearbeidet.

Fravær

 • Fravær registreres - uansett årsak.
 • Fravær må dokumenteres.
 • Senteret skal ha beskjed hvis en deltaker ikke kan møte opp til undervisningen.
 • Avtaler i skoletiden skal klareres med kontaktlærer/arbeidsleder på forhånd. Slike avtaler skal – så langt det er mulig – legges utenom undervisningstiden.
 • Stort fravær kan føre til at termin - eller standpunktkarakter bortfaller og til tap av skoleplass for en periode.

Forseintkomming

 • Det praktiseres nulltoleranse i forhold til forseintkomming til alle timer.
 • All forseintkomming registreres som hele timer ugyldig fravær.
 • Individuelle avtaler kan gjøres i spesielle tilfeller. Gjøres i samråd med avdelingsleder.

Regler vedrørende bønn i skoletiden

 • Det er ikke tillatt å forlate undervisningen for å be.
 • Bønn kan gjennomføres i klasserommet i pausene dersom bønnen ikke forstyrrer andre elever.
 • Det er ikke lov å foreta rituell vask i forbindelse med bønn. Toalettene er ikke tilrettelagt for dette.

Tiltak ved brudd på reglementet

 • Samtale og avklaring av situasjonen.
 • Politiet kan underrettes eller tilkalles. Alvorlige lovbrudd blir politianmeldt..
 • Brudd på IT-reglementet kan føre til at bruker blir utestengt fra å bruke datautstyr.
 • Grove brudd på reglementet kan føre til bortvisning jf. opplæringslova §4A-9

Reglementet er vedtatt av skolesenterets styringsorganer 8.august 2014 – revidert 04.2018 , revidert 31.01.2024