Fritak fra aktiviteter m.m

I "Lov om grunnskolen og den videregående opplæringen" § 2-3 a. finnes informasjon om hva loven sier om fritak fra aktiviteter m.m i grunnskoleopplæringen. Selve lovteksten finner du her: