Skoleguide

I denne artikkelen har vi laget en alfabetisk oversikt over ting du bør vite om på Langenes skole. For en bedre innsikt i skolehverdagen kan du se over alt som er beskrevet på siden.

Er du kun på jakt etter spesifikk informasjon har vi sortert alfabetisk slik at det skal være lettere å lete seg frem. En del punkter har også lenker til mer informasjon om tema på nettsiden vår eller eksternt.

Bli med andre hjem
Når elever skal bli med hverandre hjem skal dette avtales hjemmefra. Skolen tillater ikke elever å låne telefon for å ringe mamma eller pappa for å be om å få bli med andre hjem etter skoletid. Melding, på Visma, skrives hvis eleven skal dra fra skolen på annen måte enn vanlig.

Bursdager
På første foreldremøte på 1. trinn er det vanlig å ta opp bursdagsfeiring. Det er sosialt og inkluderende å invitere alle av samme kjønn. Dette reduserer antall bursdager og gjør at man kan være flere foresatte om å arrangere for en større barnegruppe. Det er mulig å kontakte skolen om bruk av skolens lokaler til arrangementer. Ta ev. kontakt i god tid da dette krever en avtale om bruk, nøkler og bruk av utstyr.

Den kulturelle skolesekken
Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i skolen får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren. 

Elevsamtaler
Det skal gjennomføres minst to elevsamtaler mellom kontaktlærer og elev i løpet av hvert skoleår. Elevsamtalen tar utgangspunkt i hva barnet vil og kan, hva det ønsker og drømmer om, hva det har lyst til å lære og hva det strever med. Elevsamtalen gjennomføres i skoletiden.

Faddere
Elever på 6.trinn er faddere for elever på 1.trinn. Fra førskoledagen og spesielt første skoleår har 1. og 6. trinn felles aktiviteter for å gjøre de nye elevene trygge i skolemiljøet.

Ferie- og fridager
Det som populært kalles skoleruta, er oversikten over skoleårets ferier og fridager. Oppdatert oversikt publiseres på nettsiden til Oppvekstsektoren i Kristiansand kommune.

Utviklingssamtaler
Utviklingssamtalen er en unik mulighet til å få direkte tilbakemelding og dialog med kontaktlæreren med hensyn til barnets styrker og utfordringer. Det arrangeres to foreldresamtaler mellom foresatte og kontaktlærer hvert skoleår - en på høsten og en på våren. Det er naturlig at eleven er med på disse.

Samtalene har en varighet på inntil 30 minutter og tar utgangspunkt i en skolens samtalefolder som elevene selv fyller ut i samarbeid med foreldrene. Det skal fokuseres på elevens sterke sider. Sosial situasjon og oppførsel, faglig ståsted, hva som er viktig å jobbe med fremover, eventuelle avtaler og oppfølging blir også gjennomgått.

Foreldremøter
Det skal holdes et foreldremøte på hvert trinn raskt etter skolestart. Foreldremøtene skal planlegges i samarbeid mellom kontaktlærerne og foreldrekontaktene. Høstens foreldremøte skal inneholde:

Omtale av klassemiljøet. 
Lærerne forteller hva som kjennetegner aldersgruppen på det trinnet de befinner seg på. 
Faglig presentasjon med fokus på hvordan skolen jobber med grunnleggende ferdigheter og hvordan hjemmet kan støtte opp om barnets utvikling hjemme. 
Forventninger til foreldre og elever angående lekser, arbeidsinnsats, å møte presis, oppførsel o.l.
Presentasjon av den sosiale ferdighetstrappa på det aktuelle trinnet. 
Informasjon om skolens hjemmeside og hvordan den brukes av skolen og bør brukes av hjemmet. 
Informasjon om leirskoleopphold i møte på 6.trinn. 


Forsikring
Barna er forsikret mot ulykkesskader i skoletiden og når de deltar på ekskursjon, reiser, stevner og lignende i skolens regi. De er også forsikret på skoleveien og i SFO-tiden.

Fri fra skolen
Oppvekstdirektøren i Kristiansand oppfordrer foreldre/foresatte til, i størst mulig grad, å benytte ferier/fridager som er fastlagt for skoleåret. Dersom det skal tas ut fridager utover vanlig skolefri, skal det søkes skriftlig om dette. Ved søknad om fri/permisjon, brukes skolens digitale skjema
I følge Opplæringsloven §2-11, kan det gis permisjon for inntil 10 skoledager i året. Det er foresattes ansvar at eleven får gjort skolearbeid ifølge avtale med kontaktlærer i den perioden som det søkes fri for.

Kroppsøving, treningstøy, dusjing
For trinn 1-4 er det ikke satt av tid til dusjing og skifting av tøy. Det oppfordres derfor til at barna har lett tøy på dager med kroppsøving. For trinn 5-7 forventes det at man bruker treningstøy og dusjer.

Innesko
Det blir fort vått i en garderobe med 30-40 elever. Barna bør derfor ha sandaler/innesko. Elever tillates ikke å løpe på strømpene ute. Ved en ev. brann er det også svært viktig at barna har fottøy på seg inne, spesielt om vinteren, da evakuering må skje raskt og man ikke kan regne med å kunne stoppe opp i garderoben for å finne uteskoene.

Invitasjoner
Dersom hele trinnet inviteres til sosiale aktiviteter kan lærerne være behjelpelig med å dele ut invitasjoner på skolen. Dette gjelder også dersom alle guttene eller jentene på trinnet inviteres.

LK2020
Dette er læreplanen for det grunnskolen og videregående opplæring. Målet for læreplanen er at alle elever skal utvikle grunnleggende ferdigheter og kompetanse for å kunne ta aktivt del i kunnskapssamfunnet.

Norsk skole er en inkluderende skole der det skal være plass for alle. Alle skal få de samme mulighetene til å utvikle sine evner. Kunnskapsløftet skal bidra til å sikre tilpasset opplæring for alle elever og legge økt vekt på læring.

Leirskole
For 6. trinn gjennomføres tur til Bringsvær leirskole  med tre overnattinger.

Lus
Hvert år blir elever på mange skoler og barnehager smittet av lus. Smitten er helt uavhengig av hygiene. Jo lenger et barn går med smitte før det blir oppdaget, jo større sjanse er det for at familie og venner blir smittet og igjen fører smitten videre. La oss alle ta ansvar for å gjøre smittepresset så lite som mulig ved å:

Undersøke barna grundig når det sendes ut lusevarsel (og helst jevnlig ellers også). 
Varsle skolen når lus blir oppdaget og behandle ifølge retningslinjer. 
Varsle helst også nærmeste venner som kan være smittet, så unngår man forhåpentligvis å bli smittet tilbake etter behandling. 

For ekstra informasjon, se her.

Merking av tøy / gjenglemte ting
I en garderobe med 30-40 ivrige elever, kan ting fort komme vekk fra riktig garderobeplass. Merk derfor alt i garderoben med navn. Da kan ting på avveie lettere finne tilbake til riktig eier og du sparer skolen og deg selv for unødig arbeid.

Gjenglemt tøy samles ved nedgangen i gymsalen . Stikk gjerne nedom når du er på skolen eller sjekk disse i forbindelse med foreldremøter eller foreldrekonferanser.

Mobbing
Trivsel og vennskap er forebyggende mot mobbing. Alle elever, lærere og foresatte har et felles ansvar for dette i og utenfor skolen. Mobbing, diskriminering og rasisme er uakseptabelt ved Langenes skole. Ta kontakt med kontaktlærer eller sosiallærer ved mistanke om uønskede hendelser. Skolen, kommunen og foreldrenes innsats for å forebygge, avdekke og følge opp mobbing er beskrevet i skolens sosiale handlingsplan

Mobiltelefon
På skolen er bruk av egen mobiltelefon ikke tillatt i skoletida.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
PP-tjenesten er sakkyndig organ der skolene, barnehagene og foreldrene/de foresatte kan søke hjelp og råd om forhold som har med trivsel, utvikling og opplæring å gjøre. PP-tjenesten samarbeider med lærere / førskolelærere, med helsesøster, lege, og med andre som har med barn og unge å gjøre. Første kontakt med PPT skjer via kontaktlærer.

Refleks
Når det er mørkt, spesielt i de mørkeste månedene november - februar, oppfordres elevene til å bruke refleksvest eller annen refleks på vei til/fra skolen. Dette gjelder også hvis man venter på skolebuss.

Refleks reduserer risikoen for å bli påkjørt i mørke med 85 prosent. 35 prosent av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. Bare 5 prosent av fotgjengere som blir påkjørt og skadd bruker refleks. Går du uten refleks i mørke, vil en bilfører som kjører i 50 km/t ha to sekunder på å oppdage deg.

Skoledagen / Ukeplan
Ukeplaner for hvert trinn publiseres her på skolens nettside på trinnets egen side. Her står ukas lekser oppført og ulike beskjeder fra lærerne for eksempel mht. fag og aktiviteter som krever ekstra utstyr til eksempelvis turdag, kroppsøving, svømming og annet.

Skolehelsetjenesten
Skolehelsetjenesten er en del av det tverrfaglige samarbeidet på skolen som driver helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen. Dette gjøres ved rådgivende virksomhet i helsespørsmål. Skolehelsetjenesten forebygger smittsomme sykdommer og ved å følge opp den enkeltes vaksinasjonsstatus. Elevene får skriftlig innkalling til alle helseundersøkelser og vaksiner.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt og gir ikke ut personopplysninger om elever uten samtykke fra foresatte. Elever med spesielle behov blir fulgt opp og ev. henvist til andre instanser i samråd med foresatte. Elever, foresatte og lærere kan henvende seg til helsesøster ved behov.

Skolemelk
FAU åpnet før sommeren en egen konto i Søgne og Greipstad Sparebank. For å bestille skolemelk må dere betale til denne kontoen og merke betalingen med elevens navn, trinn og hva slags melk dere ønsker.

Dere kan velge mellom lettmelk/ekstra lettmelk (kr. 1302,- per skoleår) og laktosefri lettmelk (kr. 1786,- per skoleår).
Kontonummer: 3090 18 26222.

Melk vil ikke deles ut før betalingen er registrert.

Skoleskyss
Elever på 2. til 7.trinn som bor mer enn 4 km fra skolen har rett til gratis skyss. For elever på første trinn er skyssgrensen 2 km. Gratis skyss får elevene også om de må i båt for å komme på skolen. En del elever som bor slik til at veien er regnet for særlig trafikk-farlig får også gratis skyss. Er du i tvil om ditt barn har krav på fri skyss, kan du henvende deg til skolen.

Ved delt foreldreansvar har eleven rett til skyss til den av foreldrene som bor mer enn 4 (evt. 2) km fra skolen. Gratis skoleskyss gjelder mellom hjemsted og skole, det gjelder ikke hjem til andre langs skolebussruten. Barna har heller ikke krav på skyss hjem fra SFO.

Sykdom
Ved sykdom skal det gis beskjed til skolen. Dette gjøres på Visma Flyt Skole.

Sykling
Sykling til skolen er en flott måte å få fysisk aktivitet og trening i å ferdes i trafikken. Husk hjelm, lys og refleksvest! Det er foresattes som har ansvar for barna til og fra skolen så lenge de ikke bruker offentlig skoleskyss. Dere må derfor selv vurdere om barnet er modent nok til å sykle den aktuelle skoleveien.

Svømmeopplæring
Skolesvømmingen foregår i Aquarama og Vågsbygd Kultursenter hvor elevene fraktes med buss. 3. og 4. trinn har svømmeopplæring.

Tannlege
Elevene blir innkalt av tannhelsetjenesten til regelmessig kontroll av tennene. Skoletannlegen holder til på Søgne tannklinikk. Foresatte må selv frakte barna til og fra tannlegen. Tannlegebehandling gjennom skoletannklinikken er gratis for alle skolens elever.

Trivselsvakter
Elever på 4.-7. trinn kan søke om å få være trivselsledere. Hensikten med trivselsledere er at langfriminuttet skal bli tryggere og triveligere, at de som vil kan komme bort og prate o.l. Vaktene kan gjerne sette i gang leker og aktiviteter med de mindre elevene. De har fargede vester og skal bevege seg rundt på skoleområdet.

Trivselsvaktene skal vise ansvar og være positive forbilder for de andre elevene.


Uteskole / turdag
1. og 2. trinn har uteskole en dag i uka. 3. og 4. trinn går på tur deler av dagen annenhver uke. Hvis ikke annen beskjed gis blir det tur uansett vær. Det er viktig at barnet er kledd etter forholdene.

Årshjul - FAU
Det er laget årshjul for arbeidet foreldrene engasjerer seg i ved Langenes skole. Dette vil være dynamisk og avhengig av sammensetningen av FAU til en hver tid, foresattes og elevrådets ønsker, og skolens øvrige aktiviteter. Årshjulet er publisert under FAU sin side.