Meny
Forside
Hovedadresse Eddaveien 25 4327 SANDNES Telefon: 51338100 Send oss e-post
Postadresse Øygard u.skole, Sandnes kommune, Postboks 583 4302 SANDNES
Redaktør: Espen Nielsen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Læringsplan
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Vurderings- og aktivitetsplaner
8. trinn
9. trinn
10. trinn
Timeplaner - alle trinn og klasser
Timeplaner - 2023/2024
Fravær / permisjon
Fravær / permisjon
Pålogging - ansatt
Påloggingsside (intern side)
Fravær / permisjon for elever

Felles retningslinjer for behandlingen av søknader om elevpermisjon ved skolene i Sandnes kommune i punktene 1 – 8:

1 Grunnskolene i Sandnes kommune kan gi elevene permisjon i inntil to uker i henhold til bestemmelsene i § 2-11 i opplæringsloven: Når det er forsvarleg, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon i inntil to veker. Slik permisjon vil for eksempel kunne bli gitt ved deltakelse som utøver i idretts- og kulturarrangement, ved avvikling av ferie som ikke lar seg gjennomføre innenfor skolens ferie og fridager og ved familiebegivenheter.

2 Foresatte må, så langt det er mulig, sende søknad om permisjon i god tid på forhånd. Det er utarbeidet et eget søknadsskjema som foresatte kan benytte.

3 Rektor ved den enkelte skolen skal vurdere om det er forsvarlig å gi eleven permisjon. Ved vurdering av forsvarlighet skal rektor legge vekt på i hvilken grad permisjonen vil gå utover elevens opplæring. Rektor skal i den sammenheng vurdere om eleven tidligere har hatt permisjon, skolens undervisningsopplegg i perioden det søkes permisjon fra og elevenes muligheter til å følge med i den ordinære opplæringen dersom permisjonen innvilges.

4 Det vil normalt ikke bli gitt permisjon ved gjennomføring av eksamen og andre viktige nasjonale og kommunale prøver og kartlegginger.

5 Elevene har ikke krav på å få igjen tapt undervisningstid som følge av permisjonen. Skolene vil, dersom det er ønskelig eller nødvendig, gjennom dialog med foresatte bidra til at elevene kan følge med i skolens ordinære opplæringsprogram i permisjonstiden.

6 Svar på søknad om permisjon er et enkeltvedtak i henhold til forvaltningslovens bestemmelser. Det er derfor klageadgang på svar på søknad om permisjon. En klage skal være skriftlig, datofestet og underskrevet. Klagen sendes til skolen. Fylkesmannen i Rogaland er klageinstans. Klagefristen er 3 uker. 7 For elever som hører til et trossamfunn utenfor den norske kirke, gjelder bestemmelsen i opplæringslovens § 2-11, andre ledd: Elevar som høyrer til eit trussamfunn utanfor Den norske kyrkja, har etter søknad rett til å vere borte frå skolen dei dagane trussamfunnet deira har helgedag. Det er eit vilkår for retten at foreldra sørgjer for nødvendig undervisning i permisjonstida, slik at eleven kan følgje med i den allmenne undervisninga etter at permisjonstida er ute.

8 Rektor kan delegere til kontaktlærer å gi permisjon inntil 3 dager.