STOLT - særskilt tilrettelagt opplæring Gosen skole oppdatert 041023

STOLT Gosen skole 


Gosen skole har kompetanse  og lokaliteter  for å kunne tilby elever, som har det behovet, et særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Det gjelder elever som har nærskolerett  og for enkelte elever som søker på fritt skolevalg.

Opplæringstilbudet organiseres på følgende måte: 
1. Eleven får hele eller deler av sin opplæring i mindre grupper. Gosen har i dag 3 mindre  grupper  på henholdsvis 8., 9. og 10.trinn. 
2. Elever i de samme gruppene  kan ha hele eller deler av sitt opplæringstilbud  i smågruppene i en kombinasjon  med opplæring i større klasser  i  et eller flere  fag eks. i valgfag/kunst  og håndverk og kroppsøving.
3. Noen elever  får  særskilt tilrettelagt opplæring i større  klasser knyttet til det ordinære opplæringstilbudet. 

Opplæringen skal skje sammen med andre 
Alle skal kunne delta i et  læringsfellesskap ved skolen vår, der inklusjon og tilpasset opplæring er sentrale begrep.Stortingsmelding 6, Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO, vektlegger viktigheten av samarbeidet mellom de ulike instansene for at alle elever skal få en best mulig opplæring i tråd med den enkeltes behov. Gosen skole jobber også internt etter samme prinsippet- "laget rundt elevene". 

Les mer her: Stortingsmelding nr 6 Likeverdig opplæring innebærer at elevene ikke behandles likt, men forskjellig ut fra de ulike behovene de har. 


Kort fortalt 
Stavanger kommune har skoler som gir særskilt tilrettelagt opplæringstilbud. Tilbudet er tilrettelagt for elever med ulike funksjonsnedsettelser og store sammensatte lærevansker.
Søknadsfrist er 15. november og vedtak sendes ut i uke 1 2024.

Mer informasjon
Du finner søknadsskjemaet ved å søke etter søknad om inntak til særskilt tilrettelagt opplæringstilbud i kommunens skjemaoversikt
Les mer her:  Søknad STOLT  
Les mer her: Stavanger kommune  informasjon om søknad særskilt tilrettelagt opplæring

Les mer om Gosen skole sine planer for Overgang fra 7. til 8.trinn for høst 2023 og vår 2024

Ønsker du en prat med en av oss i ledelsen så ta kontakt: Kontaktinformasjon