Ny på skolen. Hvor henvender jeg meg

Hvor henvender jeg meg?
På Hellemyr skole ønsker vi at det skal være en lav terskel for å ta kontakt med hverandre.

 Foreldrekontakten
Når du har en god ide til noe sosialt for klassen. Hvis du trenger støtte til å ta opp noe som er vanskelig.

Kontaktlærer
Når du vil snakke om ditt barns læring eller trivsel på skolen. 

SFO-leder
Når det er noe som gjelder skolefritidsordningen. 

Skolens administrasjon
Kontorleder har god oversikt og kan besvare de fleste henvendelser. Kontorleder kan også være et bindeledd om du ønsker direkte kontakt med skolens ledelse.

Spesialpedagogisk koordinator
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt i forbindelse med elever som har utfordringer med faglig eller sosial utvikling. Spesialpedagogisk leder er bindeleddet mellom skole og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Sosiallærer
Gjennom kontaktlærer opprettes kontakt med sosiallærer, eller du kan henvende deg direkte. Eksempel på en situasjon hvor det kan ære aktuelt er hvis barnet ditt strever med å finne seg til rette på skolen. Sosiallærer er bindeledd mellom skole og andre hjelpere som PPT, BUP, barnevern, familiesenter og helsetjeneste.

Helsesykepleier
Skolehelsetjenesten utfører helsefremmende og forebyggende arbeid i skolen i samarbeid mellom skole-hjem / hjem-skole, og andre aktuelle instanser hvis behov.


Det er samarbeid og dialog mellom alle de nevnte funksjonene over. For eksempel har skolen et koordineringsteam som møtes ukentlig. Der deltar rektor, inspektør, sosiallærer, spesialpedagogisk koordinator og helsesykepleier. Kontaktlærere kan bringe saker inn for teamet og andre hjelpere (PPT/mobilt team/ABUP