Meny
Velg seksjon Framside
Espedalsvegen 156 4110 Forsand Vis på kart
Telefon: 51700201 Faks: 51700008 Send e-post til oss
Redaktør: Roald Tungland
Gå til Its Learning
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

Prosjektgruppa «Den gode skulen i Forsand» hadde møte 20.04. Referat frå møtet finn du under Meny / Planar og satsingsområde.  

Prosjektgruppa har nedsett ei arbeidsgruppe med 2 lærarar, 2 representantar frå FAU og skulefagansvarleg. Dei har laga eit forslag til plan for «Heim-Skule samarbeid». Planen vert nå lagt ut på høyring, og alle foreldre, tilsette og elevar kan koma med forslag til endringar, forbetringar og tillegg. Send ein mail til rri@forsand.kommune.no. Fristen å koma med innspel er sett til tysdag 16. mai. Planen finn du på skulen si heimeside. 


Til sommaren går undervisningsinspektør ved skulen Ingeborg Løyning Søyland av med AFP. Bjørn Høllesli er difor konstituert i stillinga. Grunna rektor si sjukemelding er han konstituert allereie frå etter påske. Han skal ha undervisningstimane sine i 10.kl. fram til sommaren så administrasjonstida er ganske redusert i denne perioden. Fredagar har han kontortid heile dagen som undervisningsinspektør. Konstitueringa gjeld ut 2017, men kan bli forlenga ut skuleåret 2017/18.

Ingeborg Løyning Søyland
Fungerande rektor


Som ein del av arbeidet med "Den gode skulen" har ei arbeidsgruppe nå laga forslag til ein ny plan for heim-skule samarbeidet i Forsand. Gruppa består av 2 representantar frå FAU;  Irene Thu og Anne Landsom, to representantar frå skulen; Kate Elisabeth Larsen og Liv Kristin Eggen, og Ragnvald Riis som representant frå skuleeigar.

Planen innheld eit overordna verdigrunnlag, omtale av rådsorgana i skulen, gjensidige forventningar, aktuelle informasjonskanalar, og eit århjul. Gruppa leverer forslaget sitt til prosjektgruppa "Den gode skulen" like over påske. Så vil forslaget bli sendt ut på høyring og lagt ut på skulen si heimeside, før planen vert endeleg vedteken i skule sitt samarbeidsutval (SU). 


Fredag 28.04 avspaserer me etter skulefesten me hadde i februar. Skulen sluttar då kl. 10.50 denne dagen, og bussane går kl. 10.55. 1. og 5.kl. har bare 4 timar om fredagane, og får difor avspasering heile fredag. 1.kl. får tilbod om SFO heile fredagen medan 2.-4.kl. får tilbod frå skuleslutt kl. 10.50. Føresette har fått e-post om påmelding til SFO denne dagen (+ påskeferien).

På dialogmøte om den gode skulen arbeidde deltakarene i grupper. Mellom anna skulle dei drøfta seg fram til kva dei meiner skal vera kjenneteikn på «Den gode skulen i Forsand». 

Torsdag 16. mars inviterte prosjektgruppa for "Den gode skulen" til dialogmøte. Ca 50 personar møtte til ei inspirerande samling der vi først fekk høyra fire flinke gitarelevar ( Ingrid Emile, Rebekka, Gabriel og Jørgen) frå kulturskulen spela Våren av Vivaldi. Deretter hadde elevrådsleiar June Espedal Rettedal eit engasjerande innlegg om kva elevane meiner er det viktigaste i ein god skule. 

Etter at Ragnvald Riis hadde orientert om prosjektet "den gode skulen" var det tid for at dei frammøtte deltakarane skulle seia sitt. Gjennom ein og ein halv time med gruppedrøftingar kom det fram mange synspunkt på kva som kjenneteiknar «Den gode skulen», kva skulen nå er god på, kva utfordringar skulen har, og korleis vi saman skal arbeida for å skapa ein  god skulen for alle elevane i Forsand.  

Prosjektgruppa vil takka alle frammøtte for stort og positivt engasjement. Vi har fått mange gode og viktige innspel som vi vil arbeida vidare med for å utvikla DEN GODE SKULEN!!


Rektor Ingunn Varhaug er sjukmeld for ein periode. Rådmannen har mellombels konstituert Ingeborg Søyland som rektor på Forsand skule. Vi gjer alt vi kan for at den daglege drifta og eit godt skuletilbod skal bli oppretthalde.

Forsand 16. mars 2017
Ragnvald Riis
Skulefagansvarleg 

 


I veke 10 er det nasjonal lusekampanje. Folkehelseinstituttet oppmodar føresette til å sjekka heile familien for lus helga 11.-12. mars. De finn informasjon og video om lus her: 

Aksjon mot hovudlus
Om hodelus (på engelsk) (på arabisk)
Video

 


Tusen takk til alle som bidrog til at me fekk ein god skulefest, og at me fekk inn 44 000 kr til Futuro Bolivia!

Elevrådet har meldt tilbake at dei fleste elevane synest det var kjekt. Elevane gjorde ein god innsats på dei ulike aktivitetane, og tok ansvar for dei oppgåvene dei hadde fått. Klassekontaktane kom med gode kaker, og det meste av kakene forsvann og førte til at me fekk gode inntekter. Mange foreldre møtte opp den kvelden, og det var kjekt å sjå og møta så mange. Foreldre til elevar frå Syria og Eritrea serverte gode smaksprøvar, og det er alltid spanande å møta andre mattradisjonar.

Personalet stod på heile kvelden, og hadde og gjort ein kjempejobb på førehand. Reinhaldarane fortener ros fordi det og denne gongen blei ein del ekstra arbeid for dei i etterkant, og det tok dei på strak arm.

Me fekk inn mange flotte gevinstar til lynutloddinga og basaren. Takk til alle dei bedriftene i Forsand og Strand som gav oss dette! Av Joker Lysefjord fekk me mykje mat slik at alle kunne få seg kveldsmat før dei gjekk heim.

Sjå og artikkel i skuleavisa Fjorden

Ingunn V og Ingeborg


Til alle foreldre og føresette på Forsand skule:

Prosjektet «Den gode skulen» har som føremål å utvikla eit best mogleg læringsmiljø for elevane på Forsand skule. Det er sett ned ei eiga prosjektgruppe for tiltaket. Denne gruppa vil sjå på alle sider av skuledrifta; organisering, innhald, arbeidsmåtar, elevmiljø og samspelet mellom heim og skule. 

Vi vil gjerne ha innspel frå dei føresette til arbeidet med å utvikla «Den gode skulen». Difor inviterer vi til 

DIALOGMØTE OM DEN GODE SKULEN I FORSAND  
PÅ FORSAND KOMMUNEHUS, KOMMUNESTYRESALEN
TORSDAG 16. MARS KL 19.00

Program:
- Innslag v/Forsand kulturskule
- Innlegg frå elevrådet
- Orientering om prosjektet «Den gode skulen»
- Dialogmøte

Vel møtt!!

For prosjektgruppa «Den gode skulen»
Ragnvald Riis
Skulefagansvarleg


Frå Fylkesmannen:

I løpet av våren 2017 vil elevar på 10. steg få fastsett karakterane som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I nokre fag kan du ha fått avgangskaraktertidlegare, til dømes i valfag, musikk eller mat og helse. Fylkesmannen i Rogaland har registrert eit ønskje frå elevar og foreldre om informasjon med omsyn til karaktersetjing, eksamen og klage på karakterar. Vi har derfor laga denne brosjyren som vi håpar du kan ha nytte av. Det er utarbeidd ein eigen brosjyre med informasjon retta direkte til dei minoritetsspråklege elevane.


Kommunestyret i Forsand har vedteke å setja i gang prosjektet «Den gode skulen i Forsand». Prosjektet ta føre seg sentrale tema som:

- Skule –heim samarbeid
- Rolleavklaringar – skuleeigar, skuleleiar, tilsette, føresette
- Kultur – meir open kultur
- Informasjon


Skulen har registrert engasjement vedrørande påmelding til skulejulegudstenesta og det livssynsnøytrale alternative arrangementet. Utdanningsdirektoratet har gitt råd for slike arrangement, sjå lenkja under. Me har prøvd å halda oss etter desse tilrådingane, difor påmeldingslapp.

I nokre klassar har det vore vanskeleg å få inn alle lappane. I år gjer me det slik at dei som ikkje har levert påmelding til julegudstenesta eller det alternative opplegget, dei blir med på julegudstenesta. Det gjer me sidan me har lang tradisjon med julegudsteneste i Forsand.

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Innhold-i-opplaringen/Gudstjenester-i-skoletiden/

Skulen, 07.12.16
Ingunn V